Az egyesületről

Alapszabály

Kezdőlap > Alapszabály

Módosított alapszabály 2015

A jelen alapszabályt a WEBHÁLÓ Internetszűrő Gyermekvédelmi Közhasznú Egyesület tagjai a 2013. október 25. napján tartott közgyűlésen fogadtak el a …/2013. számú határozattal a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. egyesületekre vonatkozó rendelkezései és a 2011. évi CLXXV. tv. (Civiltv.) szabályai szerint. A jelen alapszabály a közgyűlés által hatályon kívül helyezett, 2008. november 18-án kelt alapszabály helyébe lép.

I. Általános rendelkezések

1.1. Az Egyesület elnevezése: Bízz Vakon! Közhasznú Egyesület (a továbbiakban, mint: az „Egyesület”)

1.2. Az Egyesület székhelye: H-1101 Budapest, Népligeti út 2.

1.3. Az Egyesület működési területe: Magyarország.

1.4. Az Egyesület jogi személy.

1.5. Az Egyesület önkéntesen létrehozott, önkormányzati elveken működő társadalmi szervezet, amely a jelen Alapszabályban meghatározott célok elérése érdekében működik, nyilvántartott tagsággal rendelkezik és céljainak elérése érdekében szervezi tagjai tevékenységét.

1.6. Az Egyesület semmilyen közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai alakulatoktól, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

1.7. Az Egyesület a jelen Alapszabályban körülírt közhasznú tevékenységet folytatja működése során, a lentiekben körülírt közfeladatokhoz kapcsolódóan.

1.8. Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból a tagságon, illetve az Egyesület munkavállalóin és önkéntesein kívül bármely más személy is részesülhet a közhasznú tevékenység céljaihoz kötötten.

1.9. Gazdasági-vállalkozási tevékenységet az Egyesület csak az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében, de a közhasznú tevékenység megvalósítását semmilyen módon nem veszélyeztetve, kizárólag kiegészítő jelleggel végezhet.

1.10. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem oszthatja fel, azt mindenkor a közhasznú tevékenységére köteles fordítani.

II. Az Egyesület céljai

2.1. Az Egyesület elsődleges célja, hogy a lehető legteljesebb körben felhívja a figyelmet azokra a káros tartalmú internetes oldalakra, amelyek az ember szocializációja és tudati, valamint biológiai fejlődése szempontjából a kor mai tudása és ismeretei szerint hátrányosan hatnak.

2.2. Az Egyesület másodlagos célja a látó közösség körében a látássérültek (vakok és gyengén-látók) társadalmi helyzetének, elfogadottságának növelése és támogatása. A látássérültek társadalmi integrációjának elősegítése. A látássérültek részére hosszú távú, minőségi, rehabilitációs munkahelyek biztosítása, azzal, hogy a munka során a látássérültek – lehetőség szerint – közvetlenül érintkezzenek a látó közösséggel is.

III. Az Egyesület által ellátott közfeladatok és az Egyesület tevékenysége

3.1. Az Egyesület közhasznú tevékenységeket folytat a fenti céljai elérése érdekében az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan:

 1. A lakosság egészségügyi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés (1997. évi CLVI. tv. az egészségügyről 144. § (1) és (2) bek.
 2. Rehabilitációs foglalkoztatás
  (1998. évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 21. § a)-g) pont)
 3. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése
  (2013. évi LXXVII. tv. a felnőttképzésről 1. § (2) és (3) bekezdése)

3.2. Az Egyesület a fenti közfeladatokhoz kapcsolódóan az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

I. az elsődleges cél tekintetében:

 1. széles körű propaganda tevékenység, annak ismertetése céljából, hogy számítógépes programok telepítése és ezek alkalmazása útján milyen módon érhető el, hogy a cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személyek helyett a törvényes képviselő eldönthesse, hogy a világhálón lévő oldalak közül az adott számítógép használója mely oldalak tartalmának megismeréséhez férhet hozzá;

II. a másodlagos cél tekintetében:

 1. a látássérültek életét interaktív módon bemutató Láthatatlan Kiállítás támogatása önkéntes munkával;
 2. a Láthatatlan Kiállításhoz kapcsolódó programok megszervezése és lebonyolítása;
 3. a látássérültek életét a látó közösség előtt bemutató programok és események megszervezése és lebonyolítása;
 4. látássérültek munkába járását segítő tevékenység;
 5. látássérültek számára sporteseményeken való részvétel segítése, sportolás ösztönzés, esetenként sportesemények, aktív mozgást igénylő alkalmak szervezése;
 6. látássérültek számára anyagi és nem anyagi támogatást és szolgáltatásokat szervez és nyújt lehetőség szerint (gyógytorna, szállítás, személyi segítés, segélyezés, foglalkoztatás, képzés, üdültetés, klubtevékenység, stb.);
 7. a tevékenységével összefüggésben támogatja és/vagy kezdeményezi kiadványok, kiállítások, bemutatók, találkozók, táborozások szervezését és segíti a látássérült emberek művészeti és alkotótevékenységét;
 8. jótékonysági árusítás keretében adománygyűjtő tevékenységet folytat, melynek bevételét cél szerinti tevékenységeire használja fel;
 9. látássérültek munkahely-megtartását célzó támogatást nyújt;
 10. látássérültek munkahelyének minőségének, színvonalának és körülményeinek javítása, valamint a munkahelyi ellátás növelése, bővítése;
 11. látássérültek tanulmányainak/oktatásának/továbbképzésének támogatása, hozzájárulás;
 12. együttműködés az e területen működő egyéb szervezetekkel, intézményekkel, például a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségével, vagy Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesületével, illetve minden olyan szervezettel és intézménnyel, magánszemélyekkel, akik hasonló célokat tűztek ki.

IV. Az Egyesület tagsága

4.1. A tagok jogállása:

A tagok jogállásuk szerint lehetnek:

 • rendes tagok, vagy
 • pártoló tagok.

4.2. Rendes tagok

4.2.1. Az Egyesület rendes tagja lehet minden természetes személy, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. Tag lehet továbbá bármely jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amelyek tagsági jogaikat meghatalmazott képviselőjük útján gyakorolják.

4.2.2. A rendes tagság feltétele, hogy az Egyesületbe való felvételt egy rendes tag az Egyesületnek írásban ajánlja (továbbiakban: ajánlás).

4.2.2. Új tag felvétele tárgyában az Elnökség dönt.

4.2.3. Az Egyesületbe való belépés és kilépés önkéntes. A tagok saját döntésük alapján, írásbeli belépési nyilatkozattal, kérelmezhetik rendes tagként való felvételüket. A kérelemhez a kérelmező köteles az ajánlás eredeti példányát csatolni.

4.2.4. A belépési nyilatkozat tartalmazza a belépni szándékozó tag nevét, anyja nevét, lakcímét vagy szervezet esetén: székhelyét, bírósági nyilvántartásba vételi számát/cégjegyzék számát, a képviseletre jogosult személy nevét, beosztását.

4.2.5. Az Egyesület rendes tagja csak az lehet, aki az Egyesület célkitűzéseit belépési nyilatkozatában magáévá teszi; az Alapszabályt és az Egyesület által a tagokra nézve kötelező érvényűként kidolgozott irányelveket, szabályzatokat elfogadja, betartja és a mindenkori tagdíjat megfizeti.

4.2.6. Az Egyesületi tagokról az Elnökség nyilvántartást vezet.

4.3. A rendes tag jogai és kötelezettségei

4.3.1. A rendes tag jogai:

 1. tanácskozási és szavazati joggal részt vehet a Közgyűléseken,
 2. részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,
 3. javaslatot tehet az Egyesület működésére, az elnökséghez fordulhat kezdeményezésével,
 4. jelöltként állítható és választható az Egyesület bármely tisztségére; megválasztása esetén jogosult a testületek tisztségviselőjeként tevékenykedni,
 5. jelöltet állíthat az Egyesület testületeibe, közvetlenül részt vehet a tisztségviselők választásában,
 6. kezdeményezheti a tisztségviselők visszahívását.

4.3.2. A rendes tag kötelezettségei:

 1. köteles az Egyesület munkáját elősegíteni, a feladatokat legjobb tudása szerint elvégezni, betartani az Egyesület céljait, Alapszabályát és a Közgyűlés határozatait, az Egyesülettel szemben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíteni,
 2. köteles – a Közgyűlés által meghatározott mértékű – tagdíjat fizetni, mely a belépéskor, illetve minden év január hó utolsó napjáig esedékes.

4.4. A pártoló tag

4.4.1. A pártoló tag az Egyesületet anyagilag és erkölcsileg támogatja, a Közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet, szavazati jog azonban nem illeti meg.

4.4.2. Pártoló tag lehet bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Költségvetési szerv pártoló tag nem lehet.

4.4.3. A pártoló tag anyagi hozzájárulását maga határozza meg, annak összege azonban nem lehet alacsonyabb a pártoló tag tagdíja minimális összegénél. A pártoló tag éves tagdíjának minimális összegét a Közgyűlés határozza meg.

4.4.4. A pártoló tag köteles az Egyesület munkáját elősegíteni, betartani az Alapszabályban lefektetett célokat, az Alapszabályt és a Közgyűlés határozatait.

4.5. A tagsági viszony megszűnése

Az egyesületi tagság megszűnik:

 1. a tag kilépésével, amely írásbeli nyilatkozattal történik,
 2. kizárásával,
 3. a tag elhalálozásával.

4.6. Az Elnökség indokolt írásbeli határozattal kizárhatja a tagot, ha:

 1. ha a tagságból eredő kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére nem teljesíti,
 2. az Egyesület célját, érdekeit súlyosan veszélyezteti és ezért a tagsági viszonyának fenntartása az Egyesülettől a továbbiakban nem várható el,
 3. amennyiben a rendes tagnak legalább egy éves tagdíjtartozása áll fenn az Egyesülettel szemben, feltéve, ha az Egyesület a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére póthatáridő tűzésével előzetesen felhívta, és a felszólítás eredménytelen maradt,
 4. ha a tag az Egyesület céljaival össze nem egyeztethető tevékenységet folytat.

4.7. Az Elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagnak a határozat meghozatalát követő nyolc napon belül a belépési nyilatkozatban megadott címre ajánlott levélben köteles megküldeni.

4.8. A kizárt tag a kizárásra vonatkozó elnökségi határozat felülvizsgálatát kérheti – a kizárásról szóló határozatról történt tudomásszerzést követő 15 napon belül – a soron következő Közgyűléstől. A Közgyűlésnek a felülvizsgálatról szóló határozatáig a kizárással érintett tag tagsági jogviszonyát fennállónak kell tekinteni.

4.9. A kizárt tag a már befizetett tagsági díjat illetve egyéb anyagi támogatást a Szövetségtől nem követelheti vissza.

V. Az Egyesület szervezete

5.1. Közgyűlés

5.1.1. Az Egyesület legfőbb képviseleti szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.

5.1.2. A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. A Közgyűlést az Elnökség hívja össze a rendes és pártoló tagoknak küldött írásbeli meghívó útján. A tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább 15 napi időköznek kell lennie. A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha a bíróság elrendeli, illetőleg, ha a tagok legalább egytizede – az ok és cél megjelölésével – ezt írásban kéri.

5.1.3. A Közgyűlés nyilvános, a nyilvánosság csak jogszabályban meghatározott esetben korlátozható.

5.1.4. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagoknak több mint a fele jelen van. A határozatképesség megállapításánál kizárólag a rendes tagok vehetők figyelembe.

5.1.5. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, akkor az eredeti napirendi pontokkal megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A Közgyűlésre szóló meghívóban a tagokat figyelmeztetni kell a távolmaradás következményeire, valamint közölni kell a határozatképtelenség esetén megismétlésre kerülő közgyűlés időpontját.

5.1.6. A Közgyűlést az Egyesület elnöke vagy alelnöke, akadályoztatásuk esetén a Közgyűlés által levezető elnöknek megválasztott tag vezeti.

5.1.7. A Közgyűlésen szavazásra csak a rendes tagok jogosultak akként, hogy minden rendes tagnak egy szavazata van.

5.1.8. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 1. az Alapszabály megállapítása és módosítása;
 2. az évi költségvetés megállapítása, továbbá a számviteli törvény és a Civiltv. szerinti beszámoló elfogadása;
 3. az Elnökség beszámoltatása, továbbá az Elnökség előző évi költségvetés felhasználásáról szóló éves beszámolójának elfogadása;
 4. az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása;
 5. az Egyesület feloszlásának kimondása;
 6. a tagdíj mértékének megállapítása;
 7. a tisztségviselők megválasztása, visszahívása, esetleges díjazásuk megállapítása;
 8. döntés az Elnökség által elutasított tagfelvételi ügyekben, az elutasított személy kérelmére;
 9. az Elnökség tag kizárásáról szóló határozatának felülvizsgálata;
 10. mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a Közgyűlés saját hatáskörébe von.

5.1.9. A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben, illetve ha a jelenlévő rendes tagok egyharmada titkos szavazást javasol, a szavazás titkos. Szavazategyenlőség esetén az Egyesület elnökének szavazata dönt.

5.1.10. A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbséggel hozott határozata szükséges a fenti a.), d.), e.), f.) pontok vonatkozásában történő döntéshez.

5.1.11. A Közgyűlés által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely tag – pártoló tag csak érintettsége esetén -, a határozat tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben – a tag kérelmére – a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per az Egyesületet nyilvántartó törvényszék hatáskörébe tartozik.

5.1.12. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a Közgyűlésen elhangzottak lényegét és a Közgyűlésen hozott határozatokat, a szavazatok számának és megoszlásának feltüntetésével.

5.1.13. A jegyzőkönyvet a Közgyűlést által erre megválasztott két rendes tag hitelesíti, és a közgyűlés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá.

5.1.14. A jegyzőkönyv másolatát az Elnökség köteles minden tagnak megküldeni.

5.1.15. A Közgyűlés határozatairól az Elnökség köteles folyamatos és naprakész nyilvántartást vezetni („Határozatok Könyve”). A Határozatok Könyvében fel kell tüntetni a határozat számát, a határozat tartamát, a határozat elfogadásának időpontját és – szükség szerint – a határozat hatályát, továbbá a határozathozatal során megállapított szavazatszámokat. Az Egyesület székhelyén biztosítani kell, hogy a Határozatok Könyvének tartalmát a látássérültek számára – igény esetén – felolvasás útján tegyék megismerhetővé.

5.2. Az Elnökség

5.2.1 Az Elnökség az Egyesület legfőbb ügyintéző és képviselő szerve.

5.2.2. Az Elnökség 3 tagból áll. Az Elnökség tagjai maguk közül egy elnököt („Elnök”) választanak.

5.2.3. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja a megválasztásától számított 3 év határozott időtartamra. A megválasztott személy köteles a Közgyűlést tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt-e.

5.2.4. A megbízatás a Közgyűlés által így megválasztott személy írásbeli vagy a Közgyűlésről felvett jegyzőkönyvbe foglalt elfogadó nyilatkozatával jön létre.

5.2.5. Az Elnökség tagjai feladataik ellátásáért külön díjazásban nem részesülnek.

5.2.6. Az Elnökség tagja csak az lehet,

 1. aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és
 2. a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és
 3. aki
  – magyar állampolgár, vagy
  – a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy
  – a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik,
 4. akit a jogszabály e tisztség viselése tekintetében nem zár ki (pl. Civiltv. 39. § (1) bek.).

5.2.7. Az Elnökség szükség szerint, de legalább minden naptári negyedévben egyszer ülésezik. Összehívásáról az elnök, akadályoztatása esetén bármely alelnök intézkedik, írásbeli meghívóval, amely tartalmazza az ülés helyét, idejét, a napirendi pontokat. A meghívót legalább 8 nappal korábban kell megküldeni az Elnökség tagjai részére e-mailben..

5.2.8. Az Elnökség ülését az Egyesület székhelyére kell összehívni. Az ettől eltérő helyre összehívott ülést csak akkor lehet megtartani, ha az Elnökség valamennyi tagja jelen van és az ülés megtartásához hozzájárul. Az Elnökség ülései nyilvánosak, a nyilvánosság csak a jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. Az Elnökség bármely tagja jogosult az Elnökség ülésén nem közvetlen személyes jelenléttel, hanem az ülésen a megbeszélést és vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével részt venni. Az ilyen eszköz akkor megfelelő, ha korlátozás nélkül biztosítja az ülésen részt vevők személyének megállapítását. Az ilyen eszköz igénybevételének lehetőségét az ülés helyszínén és időpontjában az Elnök köteles folyamatosan biztosítani.

5.2.9. Az Elnökség akkor határozatképes, ha legalább 2 tagja jelen van. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

5.2.10. Az Elnökség jogköre:

 1. az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amit az Alapszabály, vagy jogszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe,
 2. az Alapszabályban lefektetett céloknak, illetőleg a Közgyűlés határozatainak megfelelően, az Alapszabályt betartva irányítja az Egyesületet, kézbentartja az Egyesület ügyeit, kezeli a szervezet vagyonát, szervezi és ellenőrzi a pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat, felügyeli az Egyesület gazdálkodását, elkészíti és előterjeszti az Egyesület költségvetését,
 3. harmadik személyekkel és hatóságokkal szembeni képviseli az Egyesületet.
 4. dönt mindazokban a kérdésekben, amelyeket az Alapszabály hatáskörébe utal (pl. a tag kizárásának kérdésében).

5.2.11. Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az ülésen elhangzottak lényegét és az Elnökség által hozott határozatokat, az egyes Elnökségi tagok szavazatainak feltüntetésével.

5.2.12. A jegyzőkönyvet az Elnök, a jegyzőkönyvezető, valamint az erre a célra megválasztott hitelesítő elnökségi tag írja alá.

5.2.13. A jegyzőkönyv másolatát az Elnökség köteles minden Elnökségi tagnak megküldeni, továbbá az Egyesület honlapján folyamatosan elérhetővé tenni.

5.2.14. A határozatairól az Elnökség köteles folyamatos és naprakész nyilvántartást vezetni („Elnökségi Határozatok Könyve”). Az Elnökségi Határozatok Könyvében fel kell tüntetni a határozat számát, a határozat tartamát, a határozat elfogadásának időpontját és – szükség szerint – a határozat hatályát, továbbá a határozathozatal során megállapított szavazatszámokat.

5.2.15. Az Elnökségi tagság megszűnik:

 1. az egyesületi tagság megszűnésével,
 2. az Elnökségi tag lemondásával,
 3. a Közgyűlés általi visszahívásával.

5.3. A döntéshozatalból kizárt személyek

5.3.1. A Közgyűlés és az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

 1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 2. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a jelen Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

VI. Az Egyesület képviselete

6.1.1. Az Egyesület képviseletére, továbbá a bankszámla feletti rendelkezésre az Elnökség bármely tagja önállóan jogosult.

6.1.2. Az Egyesület írásbeli képviselete oly módon történik, hogy a képviseleti joggal rendelkező személy(ek) a nevüket, az Egyesület előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá vagy fölé aláírják.

VII. Alkalmazott személyek

7.1. Az Egyesület a tevékenységében megjelöltek ellátására, szükség szerint munkaviszonyt, vagy megbízási jogviszonyt létesíthet.

7.2. A munkavállalók és megbízottak feladatait, jogkörét az alkalmazásukra vonatkozó szerződés és a munkaköri leírás tartalmazza.

7.3. A munkavállalók felett a munkáltatói jogkört az Elnök gyakorolja.

VIII. Az Egyesület vagyona és gazdálkodása

8.1. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek, és az Egyesület sem felel az egyes tagok tartozásaiért.

8.2. Az Egyesület váltót vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

8.3. Az Egyesület a közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

8.3. Az Egyesület bevétele elsődlegesen a tagdíj. Az Egyesület egyéb bevételei:

 • az adományozóktól közhasznú célra vagy a működés költségeire kapott támogatás, illetve adomány;
 • közhasznú tevékenységéből származó bevétel;
 • az Egyesület eszközeinek befektetéséből származó bevétel;
 • egyéb, más jogszabályban meghatározott bevétel;
 • vállalkozási tevékenységből származó bevétel.

8.4. Az Egyesület– célja megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, a törvényes keretek közt és a fenti 1.9. pontbeli korlátozásra is figyelemmel – gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat.

8.5. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a Közgyűlés dönt a hitelezők kielégítése után megmaradt vagyon sorsáról.

8.6. Az Egyesület pénzkezeléssel kapcsolatos feladatait az Elnökség, vagy az általa kijelölt személy végzi.

8.7. Az Egyesület beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet és abból saját költségére másolatot készíthet.

IX. Az Egyesület megszűnése

9.1. Az Egyesület megszűnik:

 1. ha a Közgyűlés kimondja a feloszlását,
 2. amennyiben a bíróság feloszlatja az Egyesületet, annak törvénysértő működése esetén,
 3. ha a bíróság megállapítja az Egyesület megszűnését, mivel tagjainak száma tartósan a jogszabály által megkívánt létszám alatt van, vagy legalább 1 éve nem működik,
 4. abban az esetben, ha az Egyesület más társadalmi szervezettel egyesül.

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2012. évi CLXXV. (Civiltv.) rendelkezései az irányadók.

Záradék

Jelen Alapszabályt az Egyesület a 2013. október 25. napján tartott közgyűlésén, ………. számú határozatával elfogadta.

Budapest, 2013. október 25.

Balogh Anikó
elnökségi tag

Steindl Endre
elnökségi tag

Faragó Éva
elnökségi tag

Ellenjegyzem, Budapesten, 2013. október 25. napján.